REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL

El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial a Catalunya. És un registre públic, administratiu, que engloba tant el registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com els registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya. Un cop feta la inscripció a través de qualsevol dels canals disponibles, aquesta té una vigència d'1 any.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Documentació necessària per a la inscripció
  • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat
  • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada
  • Fotòcopies del DNI i NIE
  • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Per a més informació, consulteu els enllaços següents:

Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria