REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL

El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial a Catalunya. És un registre públic, administratiu, que engloba tant el registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com els registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya. Un cop feta la inscripció a través de qualsevol dels canals disponibles, aquesta té una vigència d'1 any.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Documentació necessària per a la inscripció
  • Sol·licitud i declaració responsable degudament emplenades i signades per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat
  • Fotòcopies del DNI i NIE
  • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

Per a més informació, consulteu els enllaços següents:

RENOVACIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES D'HPO

 
IMPORTANT: Informem que les persones que han rebut una notificació del Registre de Sol·licitants d’Habitatges d’HPO, via SMS, informant-los de que la seva sol·licitud caduca properament, podran consultar a la pàgina de renovació, després d’haver-se identificat, la data exacta de caducitat de la inscripció i a partir de la qual el sistema els permetrà gestionar la renovació. Disposaran d’un termini de 30 dies des de la data de caducitat per a fer-ne la gestió.

La manera més senzilla de fer la renovació és a través del idCAT mòbil, un sistema amb el que només fa falta tenir el número de DNI, la targeta sanitària i el mòbil.


Tots aquells ciutadans que no puguin fer la renovació a través del idCAT i no recordin o no tinguin la contrasenya també poden regenerar una clau des de la web.


S’ha de tenir en compte que les persones que tenen només el NIE no poden gestionar l’Idcatmòbil com la resta, sinó que han d’anar presencialment a una oficina per identificar-se. Si tenen la TIE, sí que es pot fer.


Una vegada s’ha accedit a la pàgina de renovació amb el IdCATmòbil, és important que es revisin les dades de:


-Nom i cognoms
-Municipi d'empadronament
-Data d'empadronament
-Sexe, data de naixement, estat civil
-Dades del cònjuge
-Dades de la unitat de convivència
-Membres de la unitat de convivència
-Declaració sobre la necessitat d'habitatge
 
Si no s’ha de modificar cap d’aquestes dades, es podrà acceptar la renovació telemàticament. En canvi, si s’ha de modificar alguna d’aquestes dades s’haurà de tramitar una baixa i una nova sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants de manera presencial.

Per qualsevol dubte, els ciutadans poden trucar al telèfon 93 228 72 00 d’Atenció al Ciutadà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria