SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER: NOUS SOL·LICITANTS 2019

  • Aquestes subvencions són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.


CONVOCATÒRIA 2019 PER A NOUS SOL·LICITANTS: TANCADA


A data 16 d'abril es va obrir el termini per a poder sol·licitar les Subvencions de la Generalitat per al pagament del lloguer 2019.

A nivell general, poden accedir a aquestes subvencions les persones que:
 

• Acreditin la residència legal a Catalunya.
• Siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i hi estiguin empadronats.
• Paguin un lloguer mensual per habitatge inferior a 750€ (demarcació de Barcelona).
• No tinguin deutes de lloguer.
• Paguin el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés bancari o bé pagament directe a l’Administrador. No s’acceptaran pagaments en metàl·lic directament al propietari del pis.
• Acreditin uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,8 vegades l'IRSC (22.558,77€), en funció del nombre de membres que la composen i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.


Recomanacions importants:

• Llegir els requisits generals de la Convocatòria 2019.
• Descarregar els impresos directament des d'aquesta pàgina web.
• Emplenar els impresos amb lletra llegible i fer-hi constar la data i la signatura.
• Els impresos imprescindibles són la Sol·licitud i l’Imprès de dades bancàries, que ha de presentar-se degudament segellat pel banc.
• Presentar sempre original i còpia de tota la documentació excepte en el cas de certificats emesos expressament per aquesta convocatòria.
• Presentar la sol·licitud un cop es disposi de la documentació i dels impresos omplerts i signats.

      

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 7 de juny de 2019.

Important: Qualsevol notificació relacionada amb aquesta subvenció (resolucions i requeriments de documentació) es farà per mitjà de l'exposició de llistes al tauler d'anuncis de FORUM i al web de l'Agència de l'Habitatge.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu accedir a la pàgina d'informació de la Generalitat.
 Fiscalitat
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria