Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


CONVOCATÒRIA NOUS SOL·LICITANTS 2020: oberta del 28 de maig al 3 de juliol

Dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.


A nivell general, poden accedir a aquestes subvencions les persones que:
 
 1. Tinguin residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador.
 3. Siguin titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No paguin un lloguer mensual per l'habitatge superior a 750 euros (demarcació de Barcelona). Exceptuant les famílies nombroses, que l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori.
 5. Estiguin al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 6. Paguin el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'acceptaran rebuts de lloguer pagats per mitjà d'ingrés a caixer ni pagament en metàl·lic al propietari.
 7. Compleixin les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 8. Acreditin uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,8 vegades l'IRSC (22.558,77€), en funció del nombre de membres que la composen i de la zona on estigui ubicat l’habitatge, i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.
 
No poden ser perceptores de les subvencions:
 
 1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 3. Les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.
 4. Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.


IMPORTANT

El primer pas per poder accedir a la convocatòria d'ajuts al lloguer i presentar la sol·licitud, sempre que no disposeu de certificat digital, seria donar-se d'alta al servei d’identificació IdCAT Mòbil, tant si disposeu de DNI com de TIE, ja que serà imprescindible per a poder iniciar la tramitació.
Preguntes i respostes sobre l'IdCAT Mòbil


Presentació de la sol·licitud de subvenció
per ajuts al lloguer, on també trobareu la documentació necessària i els requisits, entre d’altres informacions.
Si voleu, podeu consultar el manual per a la tramitació de la sol·licitud al final d'aquesta pàgina.
A l’apartat Preguntes freqüents, trobareu informació general sobre el funcionament dels tràmits.


Si ho desitgeu, podeu consultar la Resolució per la qual s'obre la convocatòria i les seves Bases reguladores.


Us recordem que degut a l'estat d'alarma, la nostra oficina romandrà tancada fins a nou avís. En previsió del gran nombre de persones que podrien intentar contactar amb nosaltres, agrairem que per a qualsevol dificultat amb la que us trobeu en la realització d'aquests tràmits, dirigiu la vostra consulta indicant DNI i telèfon, preferentment a ajutslloguer2020@gmail.com o al whatsapp 608 03 92 98 i us intentarem respondre el més aviat possible.


El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 3 de juliol de 2020 inclòs.


Fiscalitat
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
 
Si desitgeu demanar el certificat del cobrament de la subvenció de l'any 2019 feu-ho al correu forum.manresa@gmail.com indicant les vostres dades i us el farem arribar el més aviat possible.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria