Ajuts de FORUM

 
Programa municipal de suport (mitjançant FORUM) a la rehabilitació d'habitatges privats a canvi del seu destí social

Aquest programa s'emmarca dins de les actuacions previstes del Pla Local d'Habitatge de Manresa.

Per mitjà d'aquest programa, FORUM facilita la rehabilitació de l'habitatge fent-se càrrec de la totalitat o part de la inversió, així com de l'execució dels treballs. A canvi, el propietari cedeix l'ús de l'immoble per un temps determinat, suficient per recuperar aquesta inversió.
FORUM i el propietari adscriuran l'habitatge a la Borsa de Mediació, incorporant-lo al mercat de lloguer, a preu social. FORUM arrendarà l'habitatge a un sol·licitant del programa de mediació, amb la participació i valoració dels Serveis Socials municipals, que en faran el seguiment durant la vigència del contracte corresponent.

El programa va destinat a persones físiques o entitats jurídiques que siguin propietaris o tinguin l'usdefruit d'habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud i que no tinguin la consideració de grans tenidors (segons Llei 24/2015).

Les actuacions que poden acollir-se al programa són aquelles que permetin a l'habitatge assolir les condicions mínimes d'habitabilitat establertes al Decret 141/2012, fins a un import màxim de 168€/m² (superfície útil) o 12.000€ per habitatge.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de març al 6 de maig, ambdós inclosos.

Les sol·licituds caldrà presentar-les presencialment a les nostres oficines de la Plaça Immaculada, número 3 baixos de Manresa, en horari de 9 a 14 de dilluns a divendres.
El termini de resolució de les sol·licituds s’estableix en dos mesos, durant els quals tècnics de FORUM visitaran l'habitatge per informar les sol·licituds i contrastar la informació entregada.

La forma d’avaluació de les sol·licituds es pot consultar detallada a les bases del programa. En destaquen el rati d'inversió (€/m2 útil) i el cofinançament de la mateixa per part del sol·licitant o propietari.

El termini per finalitzar les obres dels habitatges que hagin resultat beneficiaris se situa en el 28 de desembre de 2019.

A l'apartat DOCUMENTS podeu trobar les bases complertes del programa, així com els impresos necessaris per tramitar la sol·licitud.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria