SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER: NOUS SOL·LICITANTS

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


OBERTA FINS EL 11 DE JUNY


Presentació preferent per via telemàtica amb certificat digital o IdCAT mòbil

**Recomanem a tothom presentar la sol·licitud per via telemàtica. En el cas de sol·licitants de l'ajut 2020 que no hagin tingut canvis, a part del formulari amb totes les dades, només hauran de penjar el full de transferència bancària i els rebuts de l'any 2021**Preguntes i respostes sobre IdCAT mòbil o certificat digital


1. Si ja tinc IdCAT mòbil o certificat digital


  • On he d'accedir per presentar la sol·licitud?
Pots accedir-hi des de la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge o des de la pàgina de FORUM. Igual que l’any anterior, s’haurà d’emplenar un formulari de sol·licitud i penjar la documentació necessària.

  • Si ja em vaig donar d’alta anteriorment a IdCAT mòbil, cal que torni a sol·licitar l’alta d’aquest servei?
No, no t’has de tornar a registrar. Només necessitaràs escollir la presentació de la sol·licitud amb certificat digital i et donarà l’opció d’escollir Amb IdCAT mòbil.


2. Si no tinc certificat digital ni IdCAT mòbil


  • Puc presentar la sol·licitud via telemàtica?
Sí, pots donar-te d’alta a IdCAT mòbil, si és que no ho has fet anteriorment, amb el DNI/TIE, la targeta sanitària i un telèfon mòbil al teu nom. Aquí trobareu un vídeo explicatiu.

  • No puc donar-me d’alta a l’IdCAT mòbil, què pot passar?
Si intentes donar-te d’alta i t’apareix un error, consulta el llistat d’errors més freqüents per si ho pots solucionar.

  • Puc demanar l’ajut de lloguer si tinc NIE?
Sí, però per fer-ho telemàticament, hauràs de sol·licitar prèviament l'IdCAT mòbil de manera presencial. Trobaràs com fer-ho i a on et pots dirigir per a fer el tràmit clicant aquí.

  • Com obtens l'IdCAT presencialment?
És obligatori per a les persones que no tenen TIE i són extracomunitàries o per les persones que no tenen Targeta sanitària individual ni tampoc targeta de MUFACE.

Si és aquest el teu cas:

Emplena, signa i lliura el formulari. Consulta les oficines on tramitar de forma presencial (oficines d'atenció ciutadana, serveis territorials, oficines de gestió empresarial...). A Manresa pots fer-ho a:
  • OAC. Palau Firal, 1a planta. Telf. 93 693 02 00
  • Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central. Ctra. de Vic, 175. Telf. 93 693 05 90
Acredita la teva identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aportis han d'estar vigents en el moment del registre. Si estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

  • Què puc fer si tinc alguna dificultat o algun dubte amb l'obtenció de l'IdCAT?
Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 938725601 o per correu electrònic a forum@forumsa.cat i us intentarem respondre el més aviat possible.A nivell general, poden accedir a aquestes subvencions les persones que:


1. Tinguin residència legal a Catalunya
2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador.
3. Siguin titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
4. No paguin un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros (demarcació de Barcelona). Exceptuant les famílies nombroses, que l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori.
5. Estiguin al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
6. Paguin el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés a compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s'acceptaran rebuts de lloguer pagats en metàl·lic al propietari.
7. Compleixin les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
8. Acreditin uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,8 vegades l'IRSC (22.558,77€), en funció del nombre de membres que la composen i de la zona on estigui ubicat l’habitatge, i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.

No poden ser perceptores de les subvencions:


- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
- Les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l’aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l’IRSC.
- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
- Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.
IMPORTANT
El primer pas per poder accedir a la convocatòria d'ajuts al lloguer i presentar la sol·licitud, sempre que no disposeu de certificat digital, seria donar-se d'alta al servei d’identificació IdCAT Mòbil, tant si disposeu de DNI com de TIE, ja que serà imprescindible per a poder iniciar la tramitació.
Preguntes i respostes sobre l'IdCAT Mòbil


Presentació de la sol·licitud de subvenció per ajuts al lloguer, on també trobareu la documentació necessària i els requisits, entre d’altres informacions.
Si voleu, podeu consultar el manual per a la tramitació de la sol·licitud al final d'aquesta pàgina.
A l’apartat Preguntes freqüents, trobareu informació general sobre el funcionament dels tràmits.


Si ho desitgeu, podeu consultar la Resolució per la qual s'obre la convocatòria i les seves Bases reguladores.


El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 de juny inclòs.


Fiscalitat
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Si desitgeu demanar el certificat del cobrament de la subvenció de l'any 2020 feu-ho al correu forum@forumsa.cat indicant les vostres dades i us el farem arribar el més aviat possible.
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria