SUBVENCIÓ AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES DE 65 ANYS O MÉS

Aquestes subvencions són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència en les que el sol·licitant tingui 65 anys o més l’any 2021 i que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.


CONVOCATÒRIA 2021 PER A PERSONES DE 65 ANYS O MÉS: TANCADA

Dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

A nivell general, poden accedir a aquestes subvencions les persones que:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
 3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros (demarcació de Barcelona).
  Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

No poden ser perceptores de les subvencions:

 1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 3. Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 460) superior a 500 €.
 4. Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.


Podeu trobar més informació a la pàgina de l'Agència de l'Habitatge.


El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 d'abril 2021 inclòs.

Per qualsevol dubte o aclariment, es pot contactar amb nosaltres per telèfon al 938725601, per whatsapp al 608039298 o per correu electrònic a forum@forumsa.cat i us intentarem respondre el més aviat possible.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria